1)Παρέχουμε υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων  από και προς Βαλκανικές Χώρες  

freight services to and from Balkan Countries

2)Τελωνειακές διαδικασίες Συνόρων για την διακίνηση των εμπορευμάτων

   operates in the Customs Brokers area of business.

Κοινοτική διαμετακόμιση - T 1     Εσωτερική διαμετακόμιση - Τ2

Συνοπτική διασάφηση εισόδου  ENS   Συνοπτική διασάφηση εξόδου

TIR